Obchodné podmienky

1. Základné informácie

1.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.molitanovehracky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je:

DKS- PLAY SYSTEM, s.r.o.

Adresa prevádzky: Pri hati 1, 040 01 Košice

Fakturačná adresa: Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice

IČO: 36593818

DIČ: 2022005975

Predávajúci nie je platcom DPH.

Telefón: +421 903 204 324

E-mail: info@molitanovehracky.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice , oddiel Sro, vložka č. 16634/V.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

 

1.2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, okrem prípadov, kedy si predávajúci a kupujúci dojednajú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, so zachovaním všetkých právnych úprav vyplývajúcich zo zákona. V takom prípade budú ustanovenia dohodnutej  kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami a musia byť dojednané v písomnej forme ( v e-mailovej komunikácii).

 

1.3.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v súlade so zákonom s tým, že zmluvy uzatvorené za trvania pôvodných podmienok sa budú riadiť týmito, a to aj v prípade , ak od uzavretia zmluvy do doby jej plnenia/dodania tovaru, nastala ich zmena.

 

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1.   Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope www.molitanovehracky.sk.

K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

2.2.  Predávajúci jasným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa  predávaného tovaru formou jeho prezentácie na stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ďalej o obchodných podmienkach predávajúceho- predovšetkým o reklamačných, platobných, dodacích, prepravných a podmienkach o odstúpení od zmluvy a  všetkých ostatných podmienkach.

 

3. Ceny tovaru

3.1. Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://www.molitanovehracky.sk/doprava-a-platba a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

3.3.Všetky dopredaje uvedené tejto web stránke platia do vyčerpania zásob. Tovar uvádzaný ako akciový platí do vypredania zásob alebo ak je akcia vyhlásená predávajúcim na určité časové obdobie, tak do posledného dňa tohto obdobia, vrátane tohto dňa.

 

4. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke https://www.molitanovehracky.sk/doprava-a-platba .

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 

5. Dodanie tovaru

5.1. Dostupnosť tovaru v e-shope je uvedená priamo pri jednotlivých položkách. Tovar na sklade je odosielaný do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý aktuálne nie je na sklade, má vyznačený počet dní dostupnosti. Vo všetkých prípadoch dostupnosti ide pracovné dni.
Vo výnimočných prípadoch, kedy predávajúci nemôže splniť uvedenú dodaciu dobu z neočakávaných dôvodov na strane jeho dodávateľov tovaru alebo materiálu, je povinný o tejto skutočnosti informovať zákazníka a ponúknuť mu náhradné plnenie iným tovarom alebo možnosť odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, kde bola už vyplatená zálohová platba, táto mu bude vrátená do 3 pracovných dní.

5.2. Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

5.3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa  tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

5.4. Tovar je dodávaný špedičnou službou, uvedenou na stránke  https://www.molitanovehracky.sk/doprava-a-platba, s ktorou má predávajúci zmluvu o doručovaní. Štandardne je tovar  vrámci SR doručovaný do 24 hodín od odovzdania tovaru predávajúcim kuriérovi špedičnej služby. Vo výnimočných prípadoch ( napr. v období pred Vianocami ) môže mať špedičná služba časový sklz, za čo predávajúci nezodpovedá.

5.5. O odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho emailom v deň odoslania tovaru. Tovar je odosielaný na adresu uvedenú v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ak predávajúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme  tovar do 7 dní, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

5.6. V prípade, že pri preberaní zásielky je viditeľne poškodený obal, má kupujúci dve možnosti:

1. zásielku neprevziať, spísať zápisnicu s kuriérom, že tovar neprevzal z dôvodu poškodeného obalu, urobiť fotodokumentáciu

alebo

2.  zásielku  prevziať , spísať s kuriérom záznam o poškodení obalu, vyhotoviť fotodokumentáciu. Doma skontrolovať tovar a v prípade že je tento poškodený, ponechať  pôvodný obal, a kontaktovať predávajúceho, ktorý bude ďalej riešiť reklamáciu u prepravnej spoločnosti v súčinnosti s kupujúcim.

V obidvoch prípadoch bude kupujúcemu zaslaný náhradný tovar v najkratšej možnej dobe.

 

6. Reklamačný poriadok

6.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu použitím reklamačného formulára: https://www.molitanovehracky.sk/reklamacny-formular.pdf,
 alebo e-mailom na adresu info@molitanovehracky.sk s popísaním  reklamovanej vady, do prílohy priloží doklad o kúpe reklamovaného tovaru (faktúru).
 Pre urýchlenie posúdenia reklamácie je vhodné pripojiť  aj fotku reklamovaného tovaru s detailom vady.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a rovnako celý proces reklamačného konania (mimo doručovania reklamovaného tovaru) ďalej bude prebiehať  e- mailovou komunikáciou.

Kupujúci zabezpečí dopravu reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho : DKS- PLAY SYSTEM, s.r.o., Pri hati 1, 04001 Košice.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.
Pri už používaných veciach počas plynutia záručnej lehoty, nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté  použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré:

- vznikli počas prepravy tovaru, ale poskytne kupujúcemu náhradný  tovar za predpokladu, že kupujúci dodrží postup uvedený v bode 5.6. týchto obchodných podmienok.

- mechanickým, fyzikálnym alebo chemickým poškodením pri užívaní tovaru  v rozpore s návodom na použitie.

6.4. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, na použitý tovar 12 mesiacov.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe- faktúra.

6.5. Ak má tovar vadu, ktorá podlieha podmienkam uplatnenia reklamácie podľa bodu 6.2. a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. 

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

6.6. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

6.7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru od kupujúceho alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní od tohto dňa. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa obdržania tovaru od kupujúceho.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu v tomto prípade  ( t.j. po posúdení určenou  osobou, že za vadu je zodpovedný predávajúci) nemožno zamietnuť.

6.10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese prevádzky. Predávajúci je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní, okrem prípadu, ak z objektívnych príčin ( napr. meškanie dodávky materiálu na výrobu náhradného produktu) nebude predávajúci schopný túto lehotu dodržať, o čom bude bezodkladne kupujúceho informovať zároveň s určením náhradného termínu dodania tovaru.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

7. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

7.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa  tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa- t.j. tovar  vyrobený na zákazku.

 7.4. Odstúpenie od zmluvy kupujúci uplatní písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na https://www.molitanovehracky.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf.

Odstúpenie od  kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním formulára o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zruší sa aj každá prípadná doplnková zmluva, súvisiaca s touto zmluvou.

7.5. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar kupujúci vráti prostredníctvom kuriérskej služby priamo  na adresu prevádzky predávajúceho: DKS- PLAY SYSTEM, s.r.o. , Pri hati 1, 04001 Košice.

Predávajúci nepreberá tovar na dobierku.

 7.6. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V takom prípade má predávajúci nárok na vrátenie sumy, o ktorú musí  cenu výrobku znížiť pri jeho  predaji ako použitého tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

 

8. Darčekové poukazy. 
Darčekové poukazy slúžia ako zľava na nákup tovaru z eshopu www.molitanovehracky.sk, ich platnosť je 6 mesiacov odo dňa odoslania obdarovanému. Na jednu objednávku možno uplatniť jeden poukaz.  Darčekové poukazy sú v elektronickej podobe.
Nedajú sa vymeniť za finančné prostriedky (t.j. hotovosť ani bezhotovostne), vrátiť, ani sa z ich sumy nevydáva. Pri vrátení tovaru,zakúpeného s uplatnením poukazu v zákonom stanovenej lehote alebo uznanej reklamácii takto zakúpeného tovaru bude zákazníkovi vrátená suma, ktorú doplatil, t.j. bez sumy darčekového poukazu.
Každý darčekový poukaz má systémom vygenerovaný unikátny kód, ktorý je možné použiť len raz.
Darčekový poukaz sa odosiela e-mailom obdarovanému po prijatí platby od zákazníka, ktorý poukaz kupuje. Tento obdrží
 e-mailom informáciu, že poukaz bol odoslaný.
 

9. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci je výrobcom molitanových výrobkov- hračiek a športových produktov.

Hračky sú certifikované pre deti od 6 mesiacov v TSÚ Piešťany.

Farebné zobrazenie výrobkov na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, je to závislé na kvalite, type a nastavení jednotlivých zobrazovacích zariadení.

11.2. Molitanové výrobky sú vyhotovované v rôznych farebných kombináciách.  Výrobca si vyhradzuje právo na farebnosť výrobkov podľa dostupnosti koženiek. Jednotlivé produkty nemusia mať presné rozmiestnenia farieb, ako sú na fotkách. Toto platí, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na presných farbách vyhotovenia formou výroby  tovaru na zákazku.

11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto VOP v súlade so zákonnými ustanoveniami, ide predovšetkým o zmeny týkajúce sa obmeny sortimentu, zmeny cien tovaru, zmeny služieb súvisiacich so spôsobom platby, dopravy a pod. Všetky zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP sa budú riadiť pôvodnými VOP, platnými v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane cien tovarov aj dopravy.