Reklamačný poriadok

6.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu použitím reklamačného formulára: https://www.molitanovehracky.sk/reklamacny-formular.pdf ,

alebo e-mailom  na adresu info@molitanovehracky.sk s popísaním  reklamovanej vady, do prílohy priloží doklad o kúpe reklamovaného tovaru (faktúru)  a pre urýchlenie posúdenia reklamácie je vhodné pripojiť  aj fotku reklamovaného tovaru s detailom vady.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a rovnako celý proces reklamačného konania (mimo doručovania reklamovaného tovaru) ďalej bude prebiehať  emailovou komunikáciou.

Kupujúci zabezpečí dopravu reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho : Pri hati 1, 04001 Košice.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré:

- vznikli počas prepravy tovaru, ale poskytne kupujúcemu náhradný tovar za predpokladu, že kupujúci dodrží postup uvedený v bode 5.6. týchto obchodných podmienok, o ktorom je informovaný aj vo formulári o expedovaní zásielky.

- mechanickým, fyzikálnym alebo chemickým poškodením pri užívaní tovaru  v rozpore s návodom na použitie.

6.4. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

6.5. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

6.6. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

6.7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru od kupujúceho alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní od tohto dňa . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa obdržania tovaru od kupujúceho.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu v tomto prípade  ( t.j. po posúdení určenou  osobou, že za vadu je zodpovedný predávajúci) nemožno zamietnuť.

6.10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese prevádzky. Predávajúci je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní, okrem prípadu, ak z objektívnych príčin ( napr. meškanie dodávky materiálu na výrobu náhradného produktu) nebude predávajúci schopný túto lehotu dodržať, o čom bude bezodkladne kupujúceho informovať zároveň s určením náhradného termínu dodania tovaru.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.